DUBAI, UAE
KHOBAR, KSA
MAR MIKHAEL, LEBANON
BEIRUT, LEBANON
VERDUN-BEIRUT, LEBANON
BAABDAT, LEBANON
CLEMENCEAU - BEIRUT, LEBANON
KORAYTEM-BEIRUT, LEBANON
VARNA, BULGARIA